Regulamin sklepu internetowego Parine.pl

 

Drogi Kliencie, 

dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://parine.pl (dalej jako: „Parine.pl”, „Sklep” lub „Sklep Internetowy”).                                                        

Parine.pl jest platformą, na której prezentowane są towary sprzedawców, które mogą być zamówione przez klientów. Parine.pl pośredniczy w zawarciu umowy sprzedaży produktu od sprzedawcy w imieniu i na rzecz klienta, a za umowę świadczenia usługi pośrednictwa między klientem a sprzedawcą pobiera opłatę w postaci prowizji. Sama umowa sprzedaży jest wówczas zawierana przez klienta ze sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest niezależnym podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Parine.pl.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Parine.pl.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Parine.pl, regulują w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień,

Zespół Parine.pl

 

 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu Parine.pl jest spółka Eco Services Labs Corporation Limited o numerze rejestracyjnym 230656 z siedzibą w House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.
 2. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi Pośrednictwa oraz Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie systemu składania Zamówień. Obok Usługodawcy w Sklepie Internetowym występuje również Sprzedawca – jest to niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, z którym Klient za pośrednictwem Usługodawcy i jego Sklepu Internetowego może zawrzeć Umowę Sprzedaży.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków przyszłej Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  3. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych oraz zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
  5. PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma dostępna u Sprzedawcy i będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  7. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP, PARINE.PL – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://parine.pl.
  8. SPRZEDAWCA – podmiot, który jest lub może być stroną Umowy Sprzedaży z Klientem. Sprzedawca każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Sprzedaży samodzielnie w zakresie swojej działalności gospodarczej. Sprzedawcą jest niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy.
  9. UMOWA POŚREDNICTWA – umowa o świadczenie Usługi Pośrednictwa zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pomocą Sklepu Internetowego. Umowa Pośrednictwa zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Usługodawcy. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  12. USŁUGA POŚREDNICTWA, USŁUGA – usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę. W ramach Usługi Pośrednictwa Usługodawca zawiera w imieniu i na rzecz Klienta Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.
  13. USŁUGODAWCA, POŚREDNIK – spółka Eco Services Labs Corporation Limited o numerze rejestracyjnym 230656 z siedzibą w House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles,
  14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą i Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

II.     O SKLEPIE PARINE.PL

Parine.pl jest platformą internetową umożliwiającą Klientowi skorzystanie z Usługi Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu od docelowego Sprzedawcy. Usługa Pośrednictwa jest wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę i polega ona na zawarciu Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzecz Klienta w przedmiocie Produktu prezentowanego na stronach Parine.pl. Stronami Umowy Sprzedaży są wówczas Klient i Sprzedawca i przez nich jest ona wykonywana. Sprzedawca jest niezależnym podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Parine.pl.

 

III.     CŁA I PODATKI ZWIĄZANE Z IMPORTEM PRODUKTÓW

W związku z importem danego Produktu spoza terytorium Unii Europejskiej, Klient może być zobowiązany do zapłacenia opłaty skarbowej, cła oraz podatku od towarów i usług (VAT), których dokładnej wysokości nie da się wyliczyć w chwili zawarcia Umowy Pośrednictwa oraz Umowy Sprzedaży. Pośrednik nie pokrywa wyżej wspomnianych opłat.

 

IV.     ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA I UMOWY SPRZEDAŻY

         Usługodawca w ramach Usługi Pośrednictwa świadczy odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Poniżej przedstawione są kolejne etapy zmierzające do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą.

1.       Zawarcie Umowy Pośrednictwa między Klientem i Usługodawcą ma przebieg według następującego schematu:

 • Klient wybiera interesujący go Produkt na stronie Sklepu Internetowego.

 • Klient składa Zamówienie na Produkt mający być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia, dokonując kolejnych kroków zgodnie z instrukcjami i objaśnieniami pojawiającymi się na stronach Sklepu.

 • Po złożeniu Zamówienia następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa pomiędzy Klientem i Usługodawcą.

 

2.       Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących przedmiotu Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

3.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży i Umowy Pośrednictwa następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Parine.pl, (2) udostępnienie informacji o zakupie w historii Zamówień na Koncie Klienta oraz (3) przesłanie wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.2 Regulaminu.

 

V.     UMOWA POŚREDNICTWA, TERMIN REALIZACJI, SPOSOBY PŁATNOŚCI

         Usługa Pośrednictwa świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Pośrednictwa obejmuje odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

4.       Usługa Pośrednictwa świadczona jest przez Usługodawcę niezwłocznie po złożeniu i opłaceniu Zamówienia przez Klienta, nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Pośrednictwa. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca obowiązany jest przekazać Zamówienie do właściwego Sprzedawcy oraz potwierdzić Klientowi zawarcie Umowy Sprzedaży .

5.       Korzystanie z Usługi Pośrednictwa jest odpłatne. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta obejmuje również płatność tytułem Umowy Sprzedaży, to jest cenę i – jeżeli występują – koszty dostawy oraz inne koszty wskazane w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia należne Sprzedawcy tytułem Umowy Sprzedaży. Usługodawca przekazuje Sprzedawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Sprzedaży. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta nie obejmuje ceł i podatków, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu.

6.       Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Pośrednictwa obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty przez Klienta kosztów Usługi Pośrednictwa oraz ceny i innych kosztów tytułem Umowy Sprzedaży powstaje w momencie zawarcia Umowy Pośrednictwa.

7.       Koszty Usługi Pośrednictwa uwidocznione na stronie Parine.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatki, z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu. O łącznych kosztach Usługi Pośrednictwa wraz z podatkami – z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu – a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).

8.       Sklep Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:

           Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

           Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu tPay – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej: https://tpay.pl. Obsługę płatności prowadzi spółka Krajowy Integrator Płatność S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

           Płatności kartą za pośrednictwem firmy Stripe – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej: https://stripe.com

9.       Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

10.    Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pośrednictwa.

11.    W ramach Umowy Pośrednictwa mogą być zawarte Umowy Sprzedaży z następującymi sposobami i terminami dostawy Produktu:

a.       Dostawa Produktu do Klienta dokonywana jest przesyłką pocztową.

b.       Koszt dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

c.        Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 60 Dni Roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może jednak przekroczyć 60 Dni Roboczych. Termin dostawy Produktu do Klienta rozpoczyna bieg od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

 

VI.  DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 2. Jeśli w trakcie wykonywania Umowy Pośrednictwa jakiekolwiek dane Klienta zostają udostępnione Sprzedawcy przez Pośrednika, Sprzedawca staje się niezależnym administratorem otrzymanych danych osobowych Klienta. Sprzedawca przestrzega we własnym zakresie obowiązków informacyjnych wobec Klienta wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także dokłada należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, w tym również nie wykorzystuje uzyskanych danych w innych celach niż do prawidłowego wykonania Umowy Sprzedaży oraz obowiązków reklamacyjnych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

VII.  KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@parine.pl) za pośrednictwem której Usługobiorcy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego.

VIII.     REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŚREDNICTWA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Pośrednika względem Klienta, jeżeli Usługa Pośrednictwa nie została wykonana albo została wykonana niezgodnie z zawartą Umową Pośrednictwa, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pośrednik odpowiada za należyte świadczenie Usług Elektronicznych, w tym Usługi Pośrednictwa.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@parine.pl.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Pośrednika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

IX.     REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

1.       Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca odpowiedzialny jest za dostarczenie Produktu zgodnego z zawartą Umową Sprzedaży.

2.       Sprzedawca jest obowiązany wydać Klientowi Produkt wolny od wad.

3.       Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient może złożyć bezpośrednio do Sprzedawcy na przykład zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcami podanymi mu przez pośrednika po otrzymaniu takiej prośby od kienta.

4.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedawcy, jeśli jest to konieczne dla rozpatrzenia reklamacji. Klient powinien otrzymać adres Sprzedawcy w potwierdzeniu zakupu otrzymanym po zawarciu Umowy Sprzedaży, a w razie gdy takiej informacji nie otrzymał – powinien zgłosić się w tym celu do Usługodawcy.

7.       Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

X.  USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. Usługa Pośrednictwa); oraz (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. Produkt będący bielizną).
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu oraz wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument powinien otrzymać adres Sprzedawcy w potwierdzeniu zakupu otrzymanym po zawarciu Umowy Sprzedaży, a w razie gdy takiej informacji nie otrzymał – powinien zgłosić się w tym celu do Usługodawcy. W przypadku zwrotu Produktu pod adres zlokalizowany w Chinach, konsument powinien skorzystać z usług jednej z międzynarodowych firm przewozowych, aby zminimalizować ryzyko utraty przesyłki w transporcie.
 6. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, może zostać złożone na przykład zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy wskazanymi każdorazowo w potwierdzeniu zakupu otrzymanym przez konsumenta, natomiast oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odniesieniu do Umowy Pośrednictwa albo Usług Elektronicznych, może zostać złożone na przykład zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy/Pośrednika wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, który znajduje się w pkt. 15 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów (np. umów o świadczenie usług) bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 

XI.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem ani niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Usługą Pośrednictwa lub Umową Sprzedaży, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
 4. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usługi Pośrednictwa przez Usługodawcę lub Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca lub Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynili.
 5. Usługodawca i Sprzedawca ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Usługi Pośrednictwa oraz Umowy Sprzedaży. Usługodawca i Sprzedawca ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Usługodawca i Sprzedawca nie ponoszą wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy i Sprzedawcy.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą lub Sprzedawcą a Klientem, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

XII.   USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać ze Sklepu Internetowego i dostępnych Usług Elektronicznych może każdy Usługobiorca.
 2. W Parine.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Newsletter oraz Formularz Zamówienia. Usługi Elektroniczne są świadczone nieodpłatnie.
 3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji – z tą chwilą adres e-mail Usługobiorcy dodany zostaje do bazy mailingowej Usługodawcy. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@parine.pl.
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących przedmiotu Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się składania fałszywych Zamówień, a także dodawania fikcyjnych adresów e-mail do bazy Newslettera.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje i zgłoszenia związane z działaniem Parine.pl można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@parine.pl.
 10. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się ze standardowym ryzykiem, jakie występuje w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, zalecane jest, żeby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 

  XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

           Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem właściwym do lokalizacji Pośrednika.

           Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany, dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany terminów i sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

             W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

             W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Pośrednictwa albo Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

           W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa właściwego dla lokalizacji Pośrednika .