Regulamin sklepu internetowego Parine.pl

 

Drogi Kliencie, 

dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://parine.pl (dalej jako: „Parine.pl”, „Sklep” lub „Sklep Internetowy”).                                                        

Parine.pl jest platformą, na której prezentowane są towary sprzedawców, które mogą być zamówione przez klientów. Parine.pl pośredniczy w zawarciu umowy sprzedaży produktu od sprzedawcy w imieniu i na rzecz klienta, a za umowę świadczenia usługi pośrednictwa między klientem a sprzedawcą pobiera opłatę w postaci prowizji. Sama umowa sprzedaży jest wówczas zawierana przez klienta ze sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest niezależnym podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Parine.pl.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Parine.pl.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Parine.pl, regulują w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień,

Zespół Parine.pl

 

 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu Parine.pl jest spółka Eco Services Labs Corporation Limited o numerze rejestracyjnym 230656 z siedzibą w House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.
 2. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usługi Pośrednictwa oraz Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie systemu składania Zamówień. Obok Usługodawcy w Sklepie Internetowym występuje również Sprzedawca – jest to niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, z którym Klient za pośrednictwem Usługodawcy i jego Sklepu Internetowego może zawrzeć Umowę Sprzedaży.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków przyszłej Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  3. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych oraz zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
  5. PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma dostępna u Sprzedawcy i będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  7. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP, PARINE.PL – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://parine.pl.
  8. SPRZEDAWCA – podmiot, który jest lub może być stroną Umowy Sprzedaży z Klientem. Sprzedawca każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Sprzedaży samodzielnie w zakresie swojej działalności gospodarczej. Sprzedawcą jest niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy.
  9. UMOWA POŚREDNICTWA – umowa o świadczenie Usługi Pośrednictwa zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pomocą Sklepu Internetowego. Umowa Pośrednictwa zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Usługodawcy. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  12. USŁUGA POŚREDNICTWA, USŁUGA – usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę. W ramach Usługi Pośrednictwa Usługodawca zawiera w imieniu i na rzecz Klienta Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.
  13. USŁUGODAWCA, POŚREDNIK – spółka Eco Services Labs Corporation Limited o numerze rejestracyjnym 230656 z siedzibą w House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles,
  14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą i Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

II.     O SKLEPIE PARINE.PL

Parine.pl jest platformą internetową umożliwiającą Klientowi skorzystanie z Usługi Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu od docelowego Sprzedawcy. Usługa Pośrednictwa jest wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę i polega ona na zawarciu Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzecz Klienta w przedmiocie Produktu prezentowanego na stronach Parine.pl. Stronami Umowy Sprzedaży są wówczas Klient i Sprzedawca i przez nich jest ona wykonywana. Sprzedawca jest niezależnym podmiotem trzecim w stosunku do właściciela Parine.pl.

 

III.     CŁA I PODATKI ZWIĄZANE Z IMPORTEM PRODUKTÓW

W związku z importem danego Produktu spoza terytorium Unii Europejskiej, Klient może być zobowiązany do zapłacenia opłaty skarbowej, cła oraz podatku od towarów i usług (VAT), których dokładnej wysokości nie da się wyliczyć w chwili zawarcia Umowy Pośrednictwa oraz Umowy Sprzedaży. Pośrednik nie pokrywa wyżej wspomnianych opłat.

 

IV.     ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA I UMOWY SPRZEDAŻY

         Usługodawca w ramach Usługi Pośrednictwa świadczy odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Poniżej przedstawione są kolejne etapy zmierzające do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą.

1.       Zawarcie Umowy Pośrednictwa między Klientem i Usługodawcą ma przebieg według następującego schematu:

 • Klient wybiera interesujący go Produkt na stronie Sklepu Internetowego.

 • Klient składa Zamówienie na Produkt mający być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia, dokonując kolejnych kroków zgodnie z instrukcjami i objaśnieniami pojawiającymi się na stronach Sklepu.

 • Po złożeniu Zamówienia następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa pomiędzy Klientem i Usługodawcą.

 

2.       Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących przedmiotu Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

3.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży i Umowy Pośrednictwa następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Parine.pl, (2) udostępnienie informacji o zakupie w historii Zamówień na Koncie Klienta oraz (3) przesłanie wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.2 Regulaminu.

 

V.     UMOWA POŚREDNICTWA, TERMIN REALIZACJI, SPOSOBY PŁATNOŚCI

         Usługa Pośrednictwa świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Pośrednictwa obejmuje odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

4.       Usługa Pośrednictwa świadczona jest przez Usługodawcę niezwłocznie po złożeniu i opłaceniu Zamówienia przez Klienta, nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Pośrednictwa. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca obowiązany jest przekazać Zamówienie do właściwego Sprzedawcy oraz potwierdzić Klientowi zawarcie Umowy Sprzedaży .

5.       Korzystanie z Usługi Pośrednictwa jest odpłatne. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta obejmuje również płatność tytułem Umowy Sprzedaży, to jest cenę i – jeżeli występują – koszty dostawy oraz inne koszty wskazane w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia należne Sprzedawcy tytułem Umowy Sprzedaży. Usługodawca przekazuje Sprzedawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Sprzedaży. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta nie obejmuje ceł i podatków, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu.

6.       Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Pośrednictwa obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty przez Klienta kosztów Usługi Pośrednictwa oraz ceny i innych kosztów tytułem Umowy Sprzedaży powstaje w momencie zawarcia Umowy Pośrednictwa.

7.     Koszty Usługi Pośrednictwa zawierają się w cenach uwidocznionych na stronie Parine.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatki, z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu. O łącznych kosztach Usługi Pośrednictwa i kosztach produktu wraz z podatkami – z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu – a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).

8.       Sklep Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:

           Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

           Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu tPay – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej: https://tpay.pl. Obsługę płatności prowadzi spółka Krajowy Integrator Płatność S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

           Płatności kartą za pośrednictwem firmy Stripe – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej: https://stripe.com

9.       Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

10.    Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pośrednictwa.

11.    W ramach Umowy Pośrednictwa mogą być zawarte Umowy Sprzedaży z następującymi sposobami i terminami dostawy Produktu:

a.       Dostawa Produktu do Klienta dokonywana jest przesyłką pocztową.

b.       Koszt dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

c.        Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 60 Dni Roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może jednak przekroczyć 60 Dni Roboczych. Termin dostawy Produktu do Klienta rozpoczyna bieg od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

 

VI.  DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 2. Jeśli w trakcie wykonywania Umowy Pośrednictwa jakiekolwiek dane Klienta zostają udostępnione Sprzedawcy przez Pośrednika, Sprzedawca staje się niezależnym administratorem otrzymanych danych osobowych Klienta. Sprzedawca przestrzega we własnym zakresie obowiązków informacyjnych wobec Klienta wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także dokłada należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, w tym również nie wykorzystuje uzyskanych danych w innych celach niż do prawidłowego wykonania Umowy Sprzedaży oraz obowiązków reklamacyjnych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

VII.  KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@parine.pl) za pośrednictwem której Usługobiorcy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego.

VIII.     REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŚREDNICTWA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Pośrednika względem Klienta, jeżeli Usługa Pośrednictwa nie została wykonana albo została wykonana niezgodnie z zawartą Umową Pośrednictwa, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pośrednik odpowiada za należyte świadczenie Usług Elektronicznych, w tym Usługi Pośrednictwa.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@parine.pl.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Pośrednika. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

IX.     REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

1.       Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca odpowiedzialny jest za dostarczenie Produktu zgodnego z zawartą Umową Sprzedaży.

2.       Sprzedawca jest obowiązany wydać Klientowi Produkt wolny od wad.

3.       Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient może złożyć bezpośrednio do Sprzedawcy na przykład zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcami podanymi mu przez pośrednika po otrzymaniu takiej prośby od kienta.

4.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres Sprzedawcy, jeśli jest to konieczne dla rozpatrzenia reklamacji. Klient powinien otrzymać adres Sprzedawcy w potwierdzeniu zakupu otrzymanym po zawarciu Umowy Sprzedaży, a w razie gdy takiej informacji nie otrzymał – powinien zgłosić się w tym celu do Usługodawcy.

7.       Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

X.  USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. Usługa Pośrednictwa); oraz (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. Produkt będący bielizną).
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu oraz wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument powinien otrzymać adres Sprzedawcy w potwierdzeniu zakupu otrzymanym po zawarciu Umowy Sprzedaży, a w razie gdy takiej informacji nie otrzymał – powinien zgłosić się w tym celu do Usługodawcy. W przypadku zwrotu Produktu pod adres zlokalizowany w Chinach, konsument powinien skorzystać z usług jednej z międzynarodowych firm przewozowych, aby zminimalizować ryzyko utraty przesyłki w transporcie.
 6. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, może zostać złożone na przykład zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy wskazanymi każdorazowo w potwierdzeniu zakupu otrzymanym przez konsumenta, natomiast oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odniesieniu do Umowy Pośrednictwa albo Usług Elektronicznych, może zostać złożone na przykład zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy/Pośrednika wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, który znajduje się w pkt. 15 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów (np. umów o świadczenie usług) bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 

XI.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem ani niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Usługą Pośrednictwa lub Umową Sprzedaży, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
 4. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usługi Pośrednictwa przez Usługodawcę lub Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca lub Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynili.
 5. Usługodawca i Sprzedawca ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Usługi Pośrednictwa oraz Umowy Sprzedaży. Usługodawca i Sprzedawca ponoszą odpowiedzialność wobec Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Usługodawca i Sprzedawca nie ponoszą wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy i Sprzedawcy.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą lub Sprzedawcą a Klientem, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

XII.   USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać ze Sklepu Internetowego i dostępnych Usług Elektronicznych może każdy Usługobiorca.
 2. W Parine.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Newsletter oraz Formularz Zamówienia. Usługi Elektroniczne są świadczone nieodpłatnie.
 3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji – z tą chwilą adres e-mail Usługobiorcy dodany zostaje do bazy mailingowej Usługodawcy. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@parine.pl.
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących przedmiotu Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się składania fałszywych Zamówień, a także dodawania fikcyjnych adresów e-mail do bazy Newslettera.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje i zgłoszenia związane z działaniem Parine.pl można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@parine.pl.
 10. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się ze standardowym ryzykiem, jakie występuje w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, zalecane jest, żeby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 

  XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

           Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem właściwym do lokalizacji Pośrednika.

           Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany, dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany terminów i sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

             W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

             W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Pośrednictwa albo Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

           W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa właściwego dla lokalizacji Pośrednika .

        

  Najważniejsze punkty znajdujące się również w osobnych zakładkach:


  W sklepie Parine stawiamy na pełne zadowolenie naszych klientów. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w pełni usatysfakcjonowany z zakupionego towaru, zapewniamy Ci możliwość zwrotu lub reklamacji.

  Poniżej przedstawiamy nasze zasady dotyczące zwrotów i reklamacji:

  1. Prawo do zwrotu: Jako konsument masz prawo do zwrócenia towaru w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez konieczności podawania przyczyny. Możesz skorzystać z tego prawa, aby zwrócić produkt, który nie spełnia Twoich oczekiwań.

  2. Wyjątki nie podlegające zwrotom: W przypadku pewnych kategorii produktów, takich jak produkty higieniczne lub kosmetyki, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia i higieny, zwroty nie są akceptowane ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i higieny. Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem produktu przed dokonaniem zakupu w takich kategoriach.

  3. Produkt uszkodzony lub wadliwy: Jeżeli otrzymałeś uszkodzony lub wadliwy produkt, Parine zapewnia bezpłatną wymianę na nowy egzemplarz lub zwrot pieniędzy za dokonaną transakcję. Jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci satysfakcję z zakupu i naprawić każdy problem, na jaki możesz natrafić.

  4. Procedura zwrotu: Jeśli zdecydujesz się na zwrot towaru, masz obowiązek odesłać go na adres sprzedawcy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania. Koszt odsyłki ponosi klient. Zalecamy skorzystanie z usług renomowanej firmy kurierskiej, aby mieć pewność, że przesyłka zostanie dostarczona, ale ostateczny wybór firmy transportowej należy do klienta.

  5. Informowanie o zwrocie: Aby dokonać zwrotu, prosimy o poinformowanie naszego zespołu obsługi klienta w Parine. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać adres do odesłania produktu i wyrazić swoją chęć dokonania zwrotu. Możesz to zrobić poprzez jasną wiadomość e-mail lub wypełnienie formularza zwrotu dostępnego poniżej:
   Formularz Zwrotu:
   Imię i nazwisko:
   Adres e-mail:
   Numer zamówienia:

  6. Procedura zwrotu środków: Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconego towaru lub rozpatrzeniu reklamacji przez Parine.pl, zobowiązujemy się do dokonania zwrotu 100% kosztów produktu, który stanowi nie mniej niż 50% wartości zamówienia. Koszty pośrednictwa, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia, nie zostaną zwrócone, z uwagi na poprawnie wykonaną usługę pośrednictwa. Z uwagi na szeroką bazę sprzedawców i indywidualne podejście, dokładna wartość produktu zostanie przedstawiona klientowi na indywidualną prośbą. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 5 dni roboczych, w tej samej formie płatności, jaką wybrałeś podczas dokonywania zakupu. Należy jednak pamiętać, że czas przetworzenia zwrotu może się wydłużyć z powodu procesorów płatności lub banków klienta, za co Parine.pl nie ponosi odpowiedzialności.


  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zwrotów i reklamacji, nasz zespół obsługi klienta jest gotów służyć pomocą. Twój satysfakcjonujący zakup jest dla nas priorytetem, więc podejmiemy wszelkie kroki, aby rozwiązać wszelkie problemy i zapewnić Ci pozytywne doświadczenie zakupowe.

  Wysyłka i dostawa:

  • Paczki są dostarczane przez Pocztę Polską lub kuriera Pocztex.
  • Paczki nadajemy do ponad 200 krajów.

  • Po złożeniu zamówienia paczki nadajemy średnio w 24h, nie licząc dni wolnych od pracy
  • Oferujemy możliwość zwrotu lub wymiany wadliwego towaru na nowy, aż do 14 dni od jego otrzymania.
  • Przesyłki nadawane są bezpośrednio z magazynów naszych zagranicznych dostawców, dlatego szacowany czas dostawy wynosi 15 dni roboczych. Czasami jednak, zazwyczaj z winy przewoźnika, dostawa może się wydłużyć.
  • Jeżeli nie otrzymasz swojego zamówienia przez sześćdziesiąt dni od momentu złożenia zamówienia wyślemy Ci produkt ponownie, na nasz koszt. Jeżeli pierwsza przesyłka dotrze do Ciebie po sześćdziesięciu dniach, możesz ją zachować bez dodatkowej opłaty.
  • Przesyłki są wysyłane z magazynu centralnego naszego partnera, który siedzibę ma poza Unią Europejską.

  Polityka prywatności sklepu internetowego Parine.pl

  SPIS TREŚCI:
   
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  II. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  III. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  IV. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  V. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  VII. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

      I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz realizacją Umowy Pośrednictwa jest spółka Eco Services Labs Corporation Limited, o numerze rejestracyjnym 230656 z siedzibą w House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles, adres poczty elektronicznej: kontakt@parine.pl – będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i zwana dalej „Administratorem”. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży jest zawsze Sprzedawca, którego dane wskazywane są Klientowi co najmniej w potwierdzeniu zakupu otrzymanym wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
  4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie umów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Pośrednictwa lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia księgowości) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

   

      II.     PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1.       Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2.       Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

   

      III.     CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

            Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.

  1.     Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych poniżej:  

  • Cel przetwarzania danych Wykonanie Umowy Pośrednictwa lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy   Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Pośrednictwa lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

   

  • Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów i świadczenie Usług Elektronicznych   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności prawa cywilnego. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

   

  • Okres przetwarzanych danych Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Prowadzenie księgowości Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (obowiązkowej prawny) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze   Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie dokumentacji księgowej (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie mu prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności prawa cywilnego. Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów i świadczenia Usług Elektronicznych Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności prawa cywilnego.

   

      IV.     ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1.       Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Pośrednictwa, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  2.       Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – zgodnie z Rozporządzeniem RODO, a osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  3.       Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  4.       Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a.       przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki / Sprzedawcy odpowiadający za realizację Umów Sprzedaży – w przypadku Klienta, który dokonuje zakupu Produktu w Sklepie Internetowym, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi trzeciemu odpowiedzialnemu za realizację Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem.
  b.       podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  c.       dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  d.       dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  e.       dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:
   • Facebook Ireland – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Serwisu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka)  V.    PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1.        Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  2.         Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Pośrednictwa czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
  3.         Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
  4.         Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

     

    VI.    PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

    1.         Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
    2.         Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    3.         Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
    4.           W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

     

    VII.    COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

    1.        Pliki  Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.  
    2.        Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
    Ze względu na ich dostawcę:
    1)    własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz
    2)   należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
    Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego:
    1)    własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz
    2)    sesyjne (przechowywane do czasu opuszczenia strony Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz
    3)    stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)  
    Ze względu na cel ich stosowania:
    1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),
    2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),
    3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),
    4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe)  
    3.       Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach: Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora zapamiętywanie Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i ankiet (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe) remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)
    4.      Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób: W przeglądarce Chrome:
    (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”. W przeglądarce Firefox:
    (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące Sklepów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi” W przeglądarce Internet Explorer:
    (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki” W przeglądarce Opera:
    (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”. w przeglądarce Safari:
    (1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn” Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/  lub:  https://www.cookie-checker.com/  
    5.      Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
    6.       Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome w przeglądarce Firefox w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge
    7.      Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
    8.       Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.    
    9.    WP Pixel korzysta z plików cookies przeglądarek użytkowników (Wprowadź proszę poniższe informacje do swojej polityki prywatności)

    Chcemy zapewnić by nasz model współpracy, obejmujący operacje na danych osobowych użytkowników był przejrzysty i przyjazny. Zgodnie z zasadami stosowania technologii Pixel jak i zasadami płynącymi z RODO niezmiernie ważna jest wyraźna informacja skierowana do Twoich użytkowników, że wszystkie podmioty grupy kapitałowej Wirtualnej Polski funkcjonują w środowisku Twoich usług i uczestniczą w procesach przetwarzania danych o użytkownikach. Prosimy, abyś implementując WP Pixel zrealizował ten obowiązek dodając odpowiednią informację w swojej polityce prywatności, korzystając np. z poniższego tekstu:

    Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

     

    VIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

      

    W tym punkcie wskazane są najważniejsze zasady dotyczące przetwarzania danych zgodnie z RODO – zasady te trzeba mieć na uwadze określając np. ilość zbieranych danych, czy okres ich przetwarzania. 

    Na stronie zalecamy umieszczenie komunikatu o wykorzystywaniu plików cookies. Powinien on znajdować się w widocznym miejscu po wejściu na stronę sklepu.

    Poniżej przykładowy wzór informacji o plikach cookies – przygotowaliśmy skróconą wersję z odesłaniem do polityki prywatności w pozostałym zakresie. Uzupełnieniem może być możliwość potwierdzenia zapoznania się z informacją o plikach cookies. Akceptacja informacji powinna być dobrowolna.

       

    „Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania strony do Państwa indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.”

     

    W Sklepie Parine doskonale rozumiemy, jak ważne jest dla naszych klientów śledzenie przesyłek i utrzymanie pełnej kontroli nad ich zamówieniem. Dlatego zapewniamy bardzo wygodne narzędzie do śledzenia przesyłek na każdym etapie podróży, aby zapewnić Ci spokój i pewność, że Twoje zamówienie jest w drodze do Ciebie.

    Nasz system śledzenia przesyłek oferuje wiele korzyści i przewag konkurencyjnych:

    • Uniwersalność: Niezależnie od tego, jaką przesyłką zostaje wysłane Twoje zamówienie - kurierem, pocztą lub innym dostawcą - nasz system śledzenia przesyłek odnajdzie wszystkie informacje. Bez względu na to, czy zamówiłeś ubranie, elektronikę czy inne produkty, możesz śledzić ich podróż za pomocą tego narzędzia.

    • Wygoda i łatwość obsługi: Nasz system śledzenia przesyłek jest niezwykle prosty w użyciu. Po otrzymaniu zamówienia, wyślemy Ci e-mail zawierający unikalny kod śledzenia. Wystarczy skopiować ten kod i wkleić go w naszym systemie śledzenia przesyłek. Natychmiast otrzymasz aktualne informacje o statusie przesyłki, takie jak lokalizacja, planowane daty dostawy itp.

    • Pełna kontrola: Nasz system śledzenia przesyłek daje Ci pełną kontrolę nad Twoim zamówieniem. Możesz na bieżąco monitorować postęp przesyłki i być informowany o wszelkich zmianach. To pozwala Ci planować odbiór lub być przygotowanym na dostawę w odpowiednim czasie.

    W celu śledzenia Twojej przesyłki, prosimy skorzystać z naszego systemu śledzenia przesyłek, dostępnego na stronie https://17track.net. Wklej unikalny kod śledzenia, który otrzymałeś na maila, i odkryj potęgę naszego narzędzia, które zapewni Ci pełną przejrzystość i informacje na temat Twojego zamówienia.

    Wesprzyj naszą obsługę klienta: Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc! Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące śledzenia przesyłek lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Chętnie Ci pomożemy i udzielimy wszelkich potrzebnych informacji. Odkryj potęgę śledzenia przesyłek Parine i skorzystaj z naszego wygodnego systemu już dziś!

     

    Zapewniamy naszym klientom różnorodne i wygodne formy płatności, aby umożliwić szybkie i bezpieczne dokonywanie transakcji.

     

    Oto dostępne opcje płatności w naszym sklepie internetowym Parine:

    • Płatność kartą: Za pośrednictwem najpopularniejszego na świecie dostawcy płatności kartami, brytyjskiej firmy Stripe, akceptujemy płatności kartą kredytową lub debetową Visa, Mastercard i American Express. Ta metoda płatności jest niezwykle wygodna, ponieważ można nią dokonać zakupów online bez konieczności wychodzenia z domu. Wybierając tę opcję, wystarczy podać informacje związane z kartą podczas procesu zamawiania, a płatność zostanie przetworzona szybko i bezpiecznie.

    • Płatność szybkim przelewem realizowanym przez usługodawcę tPay: Dla naszych klientów, którzy preferują płatności online, oferujemy opcję szybkiego przelewu poprzez usługodawcę tPay. To prosty i wygodny sposób na dokonanie płatności. Po wybraniu tej opcji, zostaniesz przekierowany na stronę tPay, gdzie będziesz mógł wybrać swojego banku i zrealizować płatność. Cały proces przebiega błyskawicznie, a dane są szyfrowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

    • Płatność BLIK: Jesteśmy również zintegrowani z systemem płatności BLIK, który umożliwia dokonywanie płatności za pomocą aplikacji mobilnej. Po wybraniu tej metody płatności, otrzymasz kod BLIK, który można wprowadzić w aplikacji bankowej, aby dokonać natychmiastowej płatności. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla osób korzystających z usług bankowości mobilnej.

    • Płatność bezpośrednim przelewem po uzyskaniu numeru konta: Jeśli wolisz tradycyjną metodę płatności, możesz dokonać bezpośredniego przelewu po otrzymaniu numeru konta bankowego. Po złożeniu zamówienia, otrzymasz e-mail z danymi dotyczącymi naszego konta bankowego. Możesz dokonać przelewu z Twojego banku, podając te informacje. Pamiętaj, że proces ten może zająć nieco więcej czasu, ponieważ płatność musi zostać zweryfikowana przez bank.

     

    Bezpieczeństwo i Prostota Płatności

    Dla naszych klientów bezpieczeństwo płatności jest sprawą najwyższej wagi. Dlatego stosujemy najwyższe standardy przetwarzania i szyfrowania danych. Nasza strona internetowa jest zabezpieczona protokołem SSL, co oznacza, że wszelkie dane, które przesyłasz do nas, są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Ponadto, nasze systemy płatności są zgodne z najnowszymi wymogami branżowymi dotyczącymi ochrony danych.

    Po dokonaniu płatności, weryfikujemy ją natychmiast, aby zapewnić szybką realizację zamówienia. Po zakończeniu płatności, otrzymasz również potwierdzenie na podany adres e-mail, które zawiera szczegóły dotyczące transakcji.

    Płatności przy odbiorze nie są akceptowane. Chcielibyśmy poinformować, że nie akceptujemy płatności przy odbiorze. W celu zapewnienia płynności procesu zamawiania i dostawy, zachęcamy do skorzystania z jednej z powyższych dostępnych metod płatności.

    Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym Parine i zapewniamy Cię, że nasze opcje płatności są bezpieczne, proste w użyciu i dostosowane do Twoich potrzeb.

    Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące płatności, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie udzieli Ci dalszych informacji.